Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Naam: EDV Online B.V. | Outlethandel.nl

Adres: Inductorstraat 9 - b | 3903KA Veenendaal
Telefoonnummer: 0318 725 600
E-mailadres: info@outlethandel.nl
KvK nummer: 69004005
BTW nummer: 857686410B01

Let op:

Aan de informatie, prijzen en foto’s op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Fouten in de informatie, prijzen en foto’s zijn voorbehouden.
Outlethandel.nl behoudt zich het recht voor om genoemde prijzen en informatie ten alle tijden te wijzigen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Producten worden geheel vrijblijvend aangeboden.
De goederen blijven eigendom van Outlethandel.nl totdat de totale vordering is voldaan.
Bij Outlethandel.nl heeft u recht op een zichttermijn van 14 dagen.

Artikel 1 - algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna "de algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van werkzaamheden door EDV Online BV, Outlethandel.nl aan afnemers, kopers en opdrachtgevers (hierna: "Opdrachtgever")

1.2 Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van EDV Online BV, Outlethandel.nl.

1.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een Opdrachtgever of van derden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - binden EDV Online BV,Outlethandel.nl niet, tenzij deze door EDV Online BV Outlethandel.nl schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Bij tegenstrijdigheid van algemene voorwaarden met die van enige Opdrachtgever c.q. derde prevaleren deze voorwaarden.

1.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegd rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 - orders, aanbiedingen en overeenkomst.

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan EDV Online BV, outlethandel.nl mag uitgaan.

2.2 Overeenkomsten tussen EDV Online BV, Outlethandel.nl en Opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover offertes, aanbiedingen of opdrachten door EDV Online BV, Outlethandel.nl zijn geaccepteerd of worden geacht te zijn tot stand gekomen indien EDV Online BV, Outlethandel.nl reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Indien verkoop uit magazijnvoorraad plaatsvindt kan de factuur voor de schriftelijke opdrachtbevestiging in de plaats treden.

2.3 Beschrijvingen in orders, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden EDV Online BV, Outlethandel.nl niet. Wijzigingen van technische aard worden door EDV Online Outlethandel.nl voorbehouden.

2.4 EDV Online BV, Outlethandel.nl heeft het recht , indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van diensten niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die EDV Online BV, Outlethandel.nl heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.5 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst, order en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts als wijziging of aanvulling op de betreffende overeenkomst of order. EDV Online BV, Outlethandel.nl is bevoegd eventuele extra kosten ter zake van wijzigingen en/of aanvullingen bij Opdrachtgever in rekening te brengen en zo nodig- prijzen en/of (op)leveringstermijnen aan te passen.

Artikel 3 - levering en levertijd.

3.1 Alle door EDV Online BV, Outlethandel.nl opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient EDV Online BV, Outlethandel.nl dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.2 EDV Online BV, Outlethandel.nl is gerechtigd de levering op te schorten zolang opdrachtgever jegens EDV Online BV, Outlethandel.nl niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen.

3.3 De levering geschiedt af-magazijn, post, ter keuze van EDV Online BV, Outlethandel.nl

3.4 De door EDV Online BV, Outlethandel.nl te leveren zaken reizen voor risico van de Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door EDV Online BV, Outlethandel.nl bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor zijn rekening. EDV Online BV, Outlethandel.nl is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld, waarbij de Opdrachtgever EDV Online BV, Outlethandel.nl een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot bovengenoemde schadevergoeding indien deze schriftelijk is overeengekomen.

3.5 Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen komen de kosten voor in- en uitvoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten en belastingen etc. voor rekening van Opdrachtgever.

3.6 EDV Online BV, Outlethandel.nl behoudt zich het recht voor in gedeelte af te leveren en afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 - prijzen

4.1 De door EDV Online BV, Outlethandel.nl opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van levering af-werkplaats, of -per post en zijn incl. BTW en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief verpakkings- en verzendkosten.

4.2 EDV Online BV, Outlethandel.nl heeft het recht alle prijsverhogende factoren - waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks) prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen - die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding, prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de Opdrachtgever te berekenen. De Opdrachtgever is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 - betalingen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling vooruit per bank of contant bij levering zonder aftrek van enige korting te geschieden. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Compensatie, aftrek of verrekening is niet toegestaan.

5.2 EDV Online BV, Outlethandel.nl is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft EDV Online BV, Outlethanel.nl het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van EDV Online BV, Outlethandel.nl tot vergoeding van onkosten en winstderving.

5.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is opdrachtgever aan EDV Online BV, Outlethandel.nl vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1% boven het geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. met een minimum van 1,5% per maand. Tevens is Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

Artikel 6 - eigendomsvoorbehoud

6.1 EDV Online BV, Outlethndel.nl behoudt de eigendom van alle door EDV Online BV, Outlethandel.nl aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, heeft voldaan.

6.2 In aanvulling van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Opdrachtgever zich om op eerst daartoe strekkende verzoek van EDV Online BV, Outlethandel.nl een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door EDV Online BV, Outlethandel.nl aan op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook.

6.3 Zolang vaststaat, dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de Opdrachtgever, is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen, of op enige andere wijze over de geleverde zaken te beschikken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EDV Online BV, Outlethandel.nl

Artikel 7 - reclames

7.1 De Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichtte diensten binnen 8 dagen nadat levering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn verricht schriftelijk aan EDV Online BV, Outlethandel.nl te melden.

7.2 Ingeval van een door EDV Online BV, Outlethandel.nl gegrond bevonden klacht over de geleverde zaken heeft EDV Online BV, Outlethandel.nl het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. EDV Online BV, Outlethandel.nl is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EDV Online BV, Outlethandel.nl

Artikel 8 - rechten van EDV Online B.V. | Outlethandel.nl

8.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot programmatuur, software en apparatuur die door EDV Online BV, Outlethandel.nl aan Opdrachtgever wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij EDV Online BV, Outlethandel.nl of diens licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten op basis van de toepasselijke licentievoorwaarden.

8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur en software.

8.3 Het is EDV Online BV, Outlethandel.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de apparatuur.

8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDV Online BV, Outlethandel.nl de software of programmatuur geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, te decompileren, daarop reverse engineering toe te passen, te integreren of te combineren met andere software, te kopiëren, te vertalen, aan te passen, variaties aan te brengen of te wijzigen, behoudens voor zover toegestaan ingevolge de van toepassing zijnde licentievoorwaarden en behoudens voor zover toegestaan ingevolge de wet.

8.5 EDV Online BV, Outlethandel.nl zal Opdrachtgever niet vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door EDV Online BV, Outlethandel.nl zelf ontwikkelde software en/of programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldende auteursrecht van derden. EDV Online BV, Outlethandel.nl verleent geen vrijwaring en is niet gehouden tot enige schadevergoeding ter zake enige vordering waarbij er sprake is van een wijziging in de software en/of de programmatuur.

8.6 Indien partijen in een aparte overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat EDV Online BV, Outlethandel.nl in opdracht van Opdrachtgever programmatuur of software zal ontwikkelen verkrijgt EDV Online BV, Outlethandel.nl, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijner behoeve ontwikkelde programmatuur of software, het niet exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur en software aan Opdrachtgever te beschikking gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

Artikel 9 - service- en onderhoudswerkzaamheden

9.1 EDV Online BV, Outlethandel.nl zal service en onderhoud overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten.

9.2 Alle door EDV Online BV, Outlethanel.nl bij service en onderhoud gebruikte apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom van EDV Online BV, Outlethandel.nl tenzij Opdrachtgever een vergoeding betaald voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan aan EDV Online BV, Outlethandel.nl.

9.3 EDV Online BV, Outlethandel.nl kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten service. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal EDV Online BV, Outlethandel.nl Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van de verandering voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 - overmacht

10.1 van overmacht aan de zijde van EDV Online BV, Outlethandel.nl is, behoudens de in de wet geregelde gevallen, sprake, indien EDV Online BV, Outlethandel.nl verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van EDV Online BV, Outlethandel.nl waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet voldoen door leveranciers van EDV Online BV, Outlethandel.nl aan hun verplichtingen.

Artikel 11 - garantie

11.1 Op de producten die door EDV Online BV, Outlethandel.nl van een leverancier is betrokken, zijn voor zover aanwezig uitsluitend de garantiebepalingen van leverancier van toepassing. LET OP! OP GEBRUIKTE GOEDEREN EN PARTIJHANDEL WORDT GEEN GARANTIE VERLEEND.

11.2 Onverminderd het in artikel11.1 bepaalde wordt door EDV Online BV, Outlethandel.nl gedurende een periode van 14 dagen na datum van aflevering van de producten voor zover niet betrokken van een leverancier garantie verleend tegen machine- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat EDV Online BV, Outlethandel.nl voor zijn rekening naar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van EDV Online BV, Outlethandel.nl.

11.3 Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van EDV Online BV, Outlethandel.nl wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht, die naar mening van EDV Online BV, Outlethandel.nl de normale werking en de betrouwbaarheid van de apparatuur kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door EDV Online BV, Outlethandel.nl geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van EDV Online BV, Outlethandel.nl aan het product reparaties zijn verricht.

11.4 Bedrijfsschade, gevolgschade of ander hier niet genoemde indirecte schade zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is immers van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het geval door de Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

11.5 De kosten en risico's van transport naar en van de werkplaats van EDV Online BV, Outlethandel.nl zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

11.6 EDV Online BV, Outlethandel.nl verleent voorts geen enkele garantie met betrekking tot de door aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde programmatuur en/of software. EDV Online BV, Outlethandel.nl gegarandeerd niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid van enig bepaald doel van de programmatuur en/of software. Alle programmatuur en/of software wordt in licentie gegeven en verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van aankoop bevindt. Het risico betreffende de kwaliteit en prestatie van de programmatuur en de software ligt bij Opdrachtgever. Indien en voor zover de software door EDV Online BV, Outlethandel.nl van een leverancier is betrokken, zijn uitsluitende de garantie bepalingen voor zover aanwezig ? van leverancier van toepassing.

11.7 Als de tweedehands apparatuur, van EDV Online BV, Outlethandel.nl is voorzien van een garantie-sticker, pas dan is er sprake van een garantie periode (deze periode is aangegeven op de sticker en is gebaseerd op factuurdatum). Als deze sticker wordt verbroken, beschadigd, en/of niet op de apparatuur zit, vervalt de gegeven garantie periode per direct.

11.8 EDV Online BV, Outlethandel.nl is niet verplicht reparaties op gebruikte apparatuur uit te voeren. EDV Online BV, Outlethandel.nl behoudt zich het recht om het aankoop bedrag te retourneren.

11.9 EDV Online BV, Outlethandel.nl is niet verplicht lange garanties (langer dan 14 dagen) te verlenen op producten / apparatuur dat onder "koopjes" valt. Deze prijsstelling is dusdanig laag dat hierop geen aanspraak kan worden gedaan. Op restpartijen wordt geen garantie verleend.

Artikel 12 - ontbinding

12.1 In het geval Opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is EDV Online BV, Outlethandel.nl gerechtigd, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met directe ingang te ontbinden of levering uit te stellen, onverminderd het recht van EDV Online BV, Outlethandel.nl om volledige schadevergoeding te vorderen.

12.2 EDV Online BV, Outlethandel.nl kan, naast de hem toekomend rechten, de overeenkomst met Opdrachtgever te allen tijden, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, met direct ontbinden indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, met zijn schuldeisers een onderhands akkoord sluit of een vergadering van zijn schuldeisers bijeenroept, tijdens een vergadering van Opdrachtgevers aandeelhouders een besluit wordt genomen op Opdrachtgevers ontbinding te ontbinden of te liquideren, een curator of bewindvoerder of een persoon met een dergelijke opdracht wordt benoemd voor Opdrachtgevers activa of boedel of gedeelte daarvan, of Opdrachtgever wegens schulden een dergelijke maatregel neemt dan wel ondergaat, wanneer door Opdrachtgever of door een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien Opdrachtgever zijn bedrijf staakt of ingeval beslag ter zake van substantiële schulden van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag ten minste een maand wordt gehandhaafd.

Artikel 13 - toepasselijk recht en geschillen

13.1 De algemene voorwaarden en alle transacties en overeenkomsten tussen EDV Online BV, Outlethandel.nl en Opdrachtgever worden uitsluitend geregeerd door het Nederlands recht.

13.2 Indien daaruit voortvloeiende geschillen tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoren, zal de arrondissementsrechtbank te Utrecht bevoegd zijn om van deze geschillen kennis te nemen.

Outlethandel.nl gebruikt cookies.
Om u beter en persoonlijker te helpen maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee kunnen wij de webshop verbeteren en statistieken verzamelen. Gaat u akkoord, dan plaatsen wij cookies. U geeft dan toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies en het verwerken van uw persoonsgegevens. Gaat u niet akkoord dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees er meer over in ons cookiebeleid.